Navigacija

Trikampės prekybos sistemos dalis.

Trikampė prekyba — tai tokie prekių tiekimo sandoriai ES viduje, kai juose dalyvauja trijų valstybių narių PVM mokėtojai: vienos valstybės narės PVM mokėtojas įsigyja prekes kitoje valstybėje narėje, prekės yra gabenamos tiesiai į trečią valstybę narę, kurioje ir toliau parduodamos žr.

anyoption kiekvienas gali prekiauti

Taigi, esant tipinei trikampės prekybos situacijai, PVM mokėtojas B yra trikampės prekybos tarpininkas, kuris prekes nusiperka iš A bei vėliau jas parduoda C.

Tokiu atveju PVM mokėtojas B, tiek įsigydamas prekes iš valstybės narės A, tiek parduodamas šias prekes C, šių prekių pardavimo PVM valstybėje narėje B neskaičiuoja, nes tai nėra prekių įsigijimo vieta. Nors iš pirmo žvilgsnio trikampės prekybos esmė ir sąlygos atrodo gana nesudėtingai, tačiau praktikoje pasitaiko labai daug neaiškumų taikant šias taisykles.

Trikampės prekybos tikslas yra supaprastinti administracinę naštą trikampės prekybos tarpininkui. Pirmiausia, reikia prisiminti, kad m.

Dėl šios priežasties PVM direktyvoje buvo įtvirtina taisyklė, pagal kurią PVM trikampės prekybos sistemos dalis yra atleidžiami nuo prievolės mokėti PVM, kai prekės keliauja iš vienos valstybės narės į kitą. Tokiu atveju prekių tiekimas į kitą valstybę narę yra apmokestinamas 0 proc.

  1. Казалось, куда бы он ни направлялся, он всюду сеет за собой изумление и тревогу.
  2. PVM klasifikatorius: Galutinio pirkėjo trikampės prekybos schemoje gautos sąskaitos registravimas
  3. Trikampė prekyba ( str.) - VMI
  4. А зачем вам нужно ее хранить.
  5. Vokiečių kalbos namų darbas
  6. Кроме того, я думаю, что Судьба может разыграть с нами шутку, по сравнению с которой все мои усилия будут выглядеть очень скромно.

PVM tarifu. Prekių pirkėjas, kuris yra apmokestinamasis asmuo, savo valstybėje narėje turi apskaičiuoti PVM už pardavėja, bet tuo pačiu įgyja ir teisę iškart atskaityti pirkimo PVM. Tokiu būdu prekės kerta valstybių narių sienas, tačiau toks prekių tiekimas papildomai nėra apsunkinamas PVM.

Tokios PVM direktyvos nuostatos atitinka PVM direktyvos tikslus, kuriais yra siekiama apmokestinti vien tik prekių ir paslaugų vartojimą pas galutinį pirkėją. Nepaisant to, praktikoje dažnai pasitaikydavo ir sudėtingesnių prekių tiekimo atvejų, kai PVM mokėtojai prekes įsigydavo vienoje valstybėje narėje bei nugabendavo ne į savo, bet tiesiai į kitą valstybę narę ir vėliau tas pačias prekes parduodavo kitiems PVM mokėtojams toje valstybėje narėje.

Susijusios praktinės situacijos

Esant tokiai situacijai PVM mokėtojai tarpininkai turėjo registruotis PVM mokėtojais valstybėje narėje, kurioje baigėsi prekių tiekimas, ir toje valstybėje narėje privalėjo apskaičiuoti, deklaruoti ir atskaityti PVM.

Atsižvelgiant į tai, kad atlikus šiuos veiksmus rezultatas tampa praktiškai toks pat, t. Taigi, trikampės prekybos tikslas yra supaprastinti administracinę naštą trikampės prekybos tarpininkui ir tokiu būdu užtikrinti, kad prekių tiekimas Bendrijos viduje bus nesuvaržytas jokiais papildomais mokesčiais. Atitinkamai, remiantis šia taisykle, prekės PVM yra apmokestinamos paskutinėje grandyje, t. Tokia taisyklė atitinka bendruosius PVM apmokestinimo trikampės prekybos sistemos dalis, kadangi prekės yra PVM apmokestinamos ten, kur jos yra nugabentos ar suvartojamos.

PVM direktyva numato, kad trikampės prekybos tarpininkas turi įrodyti, kad nugabenus prekes, jos vėliau buvo parduotos tos valstybės narės PVM mokėtojui.

PVM direktyvos 42 straipsnyje yra reglamentuotos trikampės prekybos taisyklių nuostatos, kurios numato, kad trikampės prekybos tarpininkui nereikia savo valstybėje narėje sumokėti pardavimo PVM, jeigu: prekes įsigyjantis asmuo nurodo, kad jis prekes įsigijo Bendrijos viduje trikampės prekybos sistemos dalis, kad paskui jas tiektų valstybės narės, kuri nustatoma pagal 40 straipsnį, teritorijoje ir už jas pagal straipsnį prievolė sumokėti PVM tenka asmeniui, kuriam skirtos prekės; prekes įsigyjantis asmuo įvykdė straipsnyje nustatytas prievoles, susijusias su sumuojančios ataskaitos pateikimu.

Taigi, PVM direktyva numato dvi trikampės prekybos sąlygas: trikampės prekybos tarpininkas prekes įsigijo Bendrijos viduje tam, kad paskui jas tiektų apmokestinamam asmeniui valstybėje narėje, kurioje prekės yra nugabenamos; trikampės prekybos tarpininkas turi pateikti sumuojančią ataskaitą apie trikampės prekybos sandorius.

fx tendencijų filtruota prekybos sistema

Taigi, apibendrinant PVM direktyvos nuostatas, galima daryti išvadą, kad tuo atveju, kai trikampės prekybos tarpininkas įrodo, jog įsigytos prekės iš vienos valstybės narės buvo nugabentos į kitą ir vėliau arba paskui ten parduotos PVM mokėtojui, tokiu atveju prekių tiekimas nebus apmokestintas trikampės prekybos tarpininko valstybėje narėje.

PVMĮ numato, kad trikampės prekybos tarpininkas turi įrodyti, kad prekes pardavė iš karto tos valstybės narės PVM mokėtojui, į kurią prekės buvo tiesiogiai nugabentos.

LVAT teisėjų kolegija pažymėjo, jog ginčui aktuali Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo toliau — PVM įstatymas 49 straipsnio 1 dalis įtvirtina, kad taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamos prekės, tiekiamos kitoje valstybėje narėje įregistruotam PVM mokėtojui ir išgabenamos iš šalies teritorijos į kitą valstybę narę neatsižvelgiant į tai, kas prekių tiekėjas, pirkėjas ar bet kurio iš jų užsakymu trečioji šalis prekes gabena. Šia nuostata trikampės prekybos sistemos dalis teisėje, be kita ko, yra įgyvendinama m. Atsižvelgus į įvardintą teisinį reguliavimą, tai, kad nagrinėjamu atveju įvyko du vienas po kito einantys tiekimai, byloje buvo būtina įvertinti, kuris iš šių dviejų tiekimų yra tiekimas Bendrijos viduje, neapmokestinamas pagal PVM direktyvos straipsnio 1 dalį. Nurodytų aplinkybių kontekste teisėjų kolegija konstatavo, jog, siekiant pašalinti kilusias abejones dėl ginčo teisinių santykių kvalifikavimo, yra tikslinga kreiptis į ESTT su prašymu išaiškinti, ar PVM direktyvos  straipsnio 1 dalis, straipsnio a punktas ir ar straipsnis, skaitomi inter alia kartu su 33 ir 40 straipsniais, turi būti aiškinami taip, kad tokiomis aplinkybėmis, kokios susiklostė šioje byloje, pagal šias nuostatas turi būti neapmokestinamas pirmoje valstybėje narės įsisteigusio apmokestinamojo asmens atliekamas prekių tiekimas, kai prieš sudarant šio tiekimo sandorį pirkėjas antroje valstybėje narėje identifikavęsis apmokestinamasis asmuo išreiškia ketinimą prieš išgabendamas prekes iš pirmos valstybės narės jas prekes iš karto parduoti trečioje valstybėje narėje įsisteigusiam apmokestinamajam asmeniui, kuriam šios prekės į trečią valstybę narę yra išgabenamos išsiunčiamos.

Analogiška pozicija pateikta PVMĮ str. Taigi, PVMĮ str.

Tačiau reikia atkreipti dėmesį į tai, kad PVMĮ be jokio teisinio pagrindo numato dar vieną papildomą trikampės prekybos sąlygą, kuri nėra numatyta PVM direktyvoje.

Tiek PVMĮ, tiek ir jo komentare yra nurodyta, kad prekes įsigyjantis asmuo privalo iš karto toje valstybėje narėje, į kurią prekės atgabentos, parduoti prekes tos valstybės narės PVM mokėtojui.

prekyba panduano dvejetainiais opcionais

Tuo tarpu PVM direktyvoje yra nuosekliai laikomasi pozicijos, kad trikampės prekybos atveju prekes įsigyjantis asmuo turi teisę vėliau arba paskui toje valstybėje narėje, į kurią prekės atgabentos, parduoti prekes tos valstybės narės PVM mokėtojui. PVMĮ komentaras reikalauja, kad trikampės prekybos atveju prekės turi būti gabenamos iš įsigijimo valstybės narės į kitą valstybę narę.

PVM direktyvoje reglamentuotų trikampės prekybos taisyklių įgyvendinimas Lietuvoje

Tuo tarpu PVM direktyvoje yra aiškiai nurodyta, kad prekės turi būti gabenamos iš vienos valstybės narės į kitą valstybę narę, nereikalaujant, kad prekės būtų gabenamos būtent iš tos valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs jų pardavėjas. Neproporcingos nacionalinės teisės aktų nuostatos yra neteisėtos. Lietuva, kaip ir kitos ES valstybės narės, yra įpareigota įgyvendinti šią direktyvą tokiu būdu, kad būtų tinkamai pasiekti direktyvos tikslai ir rezultatas.

PVM direktyvos tikslas yra pačiu paprasčiausiu būdu apmokestinti vartojimą PVM direktyvos preambulės 5 p. ESTT praktikoje laikomasi pozicijos, kad nepaisant to, jog valstybės narės, remiantis PVM direktyvos nuostatomis, priimtomis priemonėmis siekia kuo veiksmingiau saugoti valstybės iždo teises, jos neturi viršyti darbas iš namų pakuočių rašiklių, kas būtina tam tikslui pasiekti žr.

Navigacija

ESTT sprendimus bylose Nr. Taigi, valstybės narės privalo nacionalinėje teisėje įgyvendinti PVM direktyvos nuostatas atsižvelgiant į proporcingumo principą ir PVM direktyvos tikslus. PVMĮ trikampės prekybos nuostatose nurodytas reikalavimas trikampės prekybos tarpininkui įrodyti, kad prekės buvo iškart parduotos kitos valstybės narės PVM mokėtojui, galimai yra neproporcingas ir pažeidžiantis teisinio tikrumo principą.

Be to, toks reikalavimas visiškai nepagrįstai riboja Lietuvoje įsteigtam trikampės prekybos tarpininkui pasinaudoti trikampės prekybos nuostatomis, kadangi vėliau parduodamas prekes toje valstybėje narėje, kurioje baigėsi prekių gabenimas, trikampės prekybos tarpininkas niekada nebus tikras ar Lietuvos mokesčių administratorius tokius sandorius traktuos kaip trikampę prekybą, pagal kurią prekės trikampės prekybos sistemos dalis būti iš karto parduodamos kitam PVM mokėtojui.

Dar daugiau, PVMĮ komentaras numato, kad trikampės prekybos tarpininkas gali pasinaudoti trikampės prekybos taisyklėmis tik tada, kai prekės yra gabenamos iš tos valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs prekių pardavėjas.

Pro 4, Vadovaujantis m.

Tai reiškia, kad jeigu Lietuvos trikampės prekybos tarpininkas prekes perka iš Latvijos PVM mokėtojo ir vėliau parduoda tas prekes Estijos PVM mokėtojams, o prekės yra gabenamos, pvz. Tuo tarpu, pagal PVM direktyvos nuostatas, yra visiškai nesvarbu iš kokios valstybės narės prekės yra gabenamos, svarbu tik tai, kad valstybė narė nebūtų ta, kurioje yra įsisteigęs trikampės prekybos tarpininkas.

Taigi, atsižvelgiant į šias aplinkybes, galima daryti išvadą, kad įgyvendinant PVM direktyvos nuostatas, PVMĮ be jokio teisinio pagrindo nustatė papildomas, griežtesnes sąlygas trikampės prekybos tarpininkui, kurios yra ne tik visiškai nereikalingos tinkamai įgyvendinti PVM direktyvos nuostatas, bet ir prieštaraujančios PVM direktyvos tikslams. Todėl visi mokesčių mokėtojai, kurie Lietuvoje veikia kaip trikampės prekybos tarpininkai, turėtų būti itin atsargūs, kadangi Lietuvoje įtvirtinta trikampės prekybos taisyklė suteikia labai didelę diskreciją mokesčių administratoriui netaikyti trikampės prekybos taisyklių bei atitinkamai apmokestinti prekių tiekimą Lietuvoje, nepaisant to, kad prekių tiekimas taipogi bus tinkamai apmokestintas toje valstybėje narėje, kurioje baigėsi prekių gabenimas.

Priešingai, esamoje sudėtingoje situacijoje prekyba su kitomis šalimis išliko ir išlieka itin aktuali įvairiems verslo subjektams, ieškantiems naujų sprendimų, rinkų bei siekiantiems prekes parduoti bei realizuoti ne tik vidaus rinkoje Lietuvojebet ir kitose ES valstybėse narėse. Kita vertus, pasirenkant tinkamą ir teisingą verslo modelį šiuo požiūriu yra labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kokios mokestinės pasekmės rizikos gali kilti tokiais atvejais ir kokios yra teisinės galimybės jų išvengti ar sumažinti. Vienas iš pagrindinių mokesčių, kuriais verslo veikloje apmokestinami prekių tiekimo sandoriai, yra pridėtinės vertės mokestis PVM.