Darbo reglamentas

Pradžia darbo reglamentai. Tarybos reglamentas

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbo reglamentas Puslapio turinys m. Šis reglamentas toliau — Reglamentas nustato Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos toliau — Taryba darbo organizavimo tvarką, Tarybos narių funkcijas ir sprendžia kitus su Tarybos veikla susijusius klausimus. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Tarybos nuostatais, Tarybos nutarimais, kitais teisės aktais, taip pat Reglamentu bei Tarybos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

Tarybos veikla grindžiama įstatymo viršenybės, teisėtumo, lygiateisiškumo, kolegialaus klausimų svarstymo, politinio neutralumo, skaidrumo, tarnybinės pagalbos, atsakomybės už priimtus sprendimus ir kitais Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytais principais. Tarybos pirmininkas, Tarybos nariai, Administracijos direktorius ir departamentų direktoriai, skyrių ir teritorinių skyrių vedėjai, kiti valstybės tarnautojai, darbuotojai, pradžia darbo reglamentai pagal darbo sutartis toliau — darbuotojaiatlikdami savo tarnybines pareigas, turi vadovautis pagarbos žmogui ir valstybei, teisingumo, nesavanaudiškumo, tarnybinės etikos, nešališkumo, viešumo bei pavyzdingumo principais, taip pat asmenine atsakomybe už priimamus sprendimus.

Tarybos veiklos efektyvumą užtikrina Tarybos pirmininkas, Tarybos nariai, taip pat Administracijos direktorius ir kiti Tarybos darbuotojai, vykdydami savo kompetencijai priskirtas funkcijas.

VVG valdybos darbo reglamentas

Tarybos administraciją sudaro Administracijos direktorius, departamentai ir juose esantys skyriai, savarankiški skyriai, teritoriniai skyriai toliau — Struktūriniai padaliniai. Departamentams vadovauja direktoriai, skyriams — vedėjai.

Tarybos administracijos struktūrą, Struktūrinių padalinių nuostatus, pareigybių sąrašus ir aprašymus pareiginius nuostatus tvirtina Tarybos pirmininkas. Uždaviniams ir funkcijoms, kurie nepriskirti atskiriems Struktūriniams padaliniams, įgyvendinti gali būti steigiama pareigybė -ėsnepriklausanti -čios Struktūriniams padaliniams. Tarybos administracijos struktūra formuojama atsižvelgiant į Tarybai pavestas funkcijas. Tarybos pirmininkas Tarybos darbui vadovauja Tarybos pirmininkas.

Tarybos Struktūriniams padaliniams Tarybos pirmininkas vadovauja tiesiogiai, taip pat per Tarybos narius ir Administracijos direktorių. Tarybos pirmininko įsakymai registruojami pagal jų pasirašymo datą, suteikiant eilės numerį. Tarybos pirmininko įsakymai, kurie yra norminiai teisės aktai, įsigalioja kitą dieną po oficialaus paskelbimo Teisės aktų registre, jeigu šiuose įsakymuose pradžia darbo reglamentai vėlesnė įsigaliojimo data. Tarybos pirmininko įsakymai, kurie yra individualūs teisės taikymo teisės aktai, įsigalioja tą pačią dieną prekybos automatinio pasirinkimo binaire jų įregistravimo dokumentų valdymo sistemoje ar pagal Dokumentacijos planą esančiame dokumentų registre, jeigu šiuose įsakymuose nenumatyta vėlesnė įsigaliojimo data.

Tarybos pirmininkas gali duoti pavedimus darbuotojams. Tarybos pirmininkas reguliariai organizuoja Tarybos narių ir Struktūrinių padalinių vadovų pasitarimus.

Prireikus gali būti sudaroma Tarybos savaitinė darbotvarkė. Nesant Tarybos pirmininko, jo funkcijas atlieka vienas iš Tarybos pirmininko pavaduotojų. Tarybos pirmininko pavaduotojai skiriami Tarybos pirmininko įsakymu. Nesant Tarybos pirmininko ir Tarybos pirmininko pavaduotojų, Tarybos pirmininko funkcijas atlieka vienas iš Tarybos narių pagal Tarybos pirmininko įsakymu nustatytą eiliškumą.

Tarybos pirmininkui darbas iš namų su vertimais, Tarybai valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose gali atstovauti Tarybos nariai, Administracijos direktorius, Struktūrinių padalinių vadovai bei kiti darbuotojai, iš anksto aptarę vizito tikslą ir atstovavimo poziciją su Tarybos pirmininku, atitinkamą veiklos sritį kuruojančiu Tarybos nariu ar Administracijos direktoriumi.

Visus Tarybos siunčiamus raštus Seimui, Prezidentui ir Vyriausybei pasirašo tik Tarybos pirmininkas, jo nesant — vienas iš Tarybos pirmininko pavaduotojų arba kitas Tarybos narys, laikinai atliekantis Tarybos pirmininko funkcijas. Kitus Tarybos siunčiamus raštus pasirašo Tarybos pirmininkas, jo nesant — vienas iš Tarybos pirmininko pavaduotojų arba kitas Tarybos narys, laikinai atliekantis Tarybos pirmininko funkcijas, arba kitas įgaliotas asmuo.

Tarybos nariai Tarybos nariai pagal priimamą Tarybos nutarimą pasiskirsto kuruojamas veiklos sritis. Tarybos narys: Nesant Tarybos nario, Tarybos pirmininko įsakymu jo funkcijas atlieka kitas Tarybos narys. Tarybos pirmininkas savo pavedimais užtikrina, kad Struktūriniai padaliniai sudarytų sąlygas tinkamai pradžia darbo reglamentai Tarybos nario funkcijas.

Tarybos administracija Administracija sudaroma vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir kitais įstatymais pagal Tarybos pirmininko patvirtintus administracijos nuostatus ir pareigybių sąrašą.

Departamentams vadovauja departamentų direktoriai. Nesant departamento direktoriaus, vadovavimo funkcijas atlieka kitas Tarybos pirmininko ar Tarybos pirmininko įgalioto darbuotojo įsakymu įgaliotas darbuotojas.

Skyriams vadovauja skyrių vedėjai. Nesant skyriaus vedėjo, vadovavimo funkcijas tiesiogiai atlieka departamento direktorius, jei šias funkcijas vykdyti nėra pavesta atskiru Tarybos pirmininko ar jo įgalioto darbuotojo įsakymu kitam departamento darbuotojui, o nesant savarankiško skyriaus vedėjo — kitas Tarybos pirmininko įgaliotas darbuotojas.

Struktūriniai padaliniai savo darbą organizuoja vadovaudamiesi galiojančių teisės aktų nuostatomis, Reglamentu, Tarybos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Tarybos pirmininko patvirtintais departamentų ir skyrių nuostatais bei pareigybių aprašymais. Administracijos direktorius užtikrina į rezultatus orientuotą bendrųjų administracinių funkcijų atlikimą ir finansinių lėšų panaudojimą, koordinuoja strateginę ir organizacinę Tarybos plėtrą, sprendžia bendruosius klausimus, teikia siūlymus dėl Tarybos veiklos tobulinimo bei numato priemones šiems siūlymams įgyvendinti ir vykdo kitas pradžia darbo reglamentai aprašyme numatytas funkcijas.

Taryba savo darbą organizuoja pagal Tarybos strateginį veiklos planą, kuris rengiamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

Rengdama strateginį veiklos planą, Taryba išanalizuoja ir įvertina aplinką bei išteklius, suformuluoja misiją ir numato savo veiklos tikslus bei jų siekimo būdus.

Ieva Deviatnikovaitė Santrauka Per dviejų dešimtmečių laikotarpį teisės aktas, reglamentuojantis tarpukario Lietuvos vykdomosios valdžios institucijų darbo tvarką, nebuvo priimtas.

Tarybos Struktūriniai padaliniai kartu su kuruojančiais jų sritį Tarybos nariais iki einamųjų metų balandžio 14 d. Šis kartu su Veiklos valdymo skyriumi yra dvejetainis variantas halal skyrių pateiktus projektus ir sudaro Tarybos strateginio veiklos plano projektą. Strateginio veiklos plano projektas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateikiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Spec. baneriai kairėje pusėje

Finansų ministerijai ir arba Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikus pastabas bei pasiūlymus dėl Pradžia darbo reglamentai strateginio veiklos plano projekto, strateginio veiklos plano projektas tikslinamas, ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pateikiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, suderinus su Tarybos pirmininko įsakymu sudaryta Strateginio planavimo darbo grupe ir Tarybos nariais.

Vyriausybei patvirtinus Vyriausybės prioritetus ir atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą pateikus Seimui, Taryba strateginio veiklos plano projektą iki lapkričio 1 d. Įsigaliojus atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymui, per 10 darbo dienų Taryba patvirtina strateginį veiklos planą Tarybos posėdyje.

Strateginis veiklos planas per 3 darbo dienas nuo jo patvirtinimo paskelbiamas Tarybos interneto svetainėje. Vadovaudamasis patvirtintu Tarybos strateginiu veiklos planu, kiekvieno Struktūrinio padalinio vadovas per 10 darbo dienų po strateginio veiklos plano patvirtinimo parengia savo vadovaujamo Struktūrinio padalinio ateinančių metų veiklos plano projektą ir suderinęs su atitinkamas veiklos sritis kuruojančiu Tarybos nariu pateikia jį Administracijos direktoriui.

Veiklos planų projektai turi užtikrinti Tarybos strateginio veiklos plano įgyvendinimą veiklos planų užduotys turi būti konkrečios, pradžia darbo reglamentai, suskirstytos ketvirčiais, nurodyti įvykdymo terminai bei atsakingi vykdytojai.

Veiklos valdymo skyrius apibendrina pateiktus Struktūrinių padalinių veiklos plano projektus ir parengia Tarybos metinio veiklos plano projektą. Sprendimas dėl Tarybos veiklos plano priėmimo priimamas iki einamųjų metų vasario 15 d.

  1. Laiko eilutės impulsų prekybos strategija ir autokoreliacijos stiprinimas
  2. Plungės rajono savivaldybės vietos veiklos grupės toliau — VVG valdyba toliau — Valdyba yra kolegialus asociacijos valdymo organas, renkamas iš deleguotų VVG narių visuotiniame susirinkime 3 metų laikotarpiui.

Priimtas Tarybos einamųjų metų veiklos planas paskelbiamas vidinėje Tarybos intraneto svetainėje per 3 darbo dienas. Patvirtinus Tarybos metinį veiklos planą, atliekamas valstybės tarnautojų kasmetinis vertinimas ir Struktūrinių padalinių vadovai iki einamųjų metų vasario 1 d.

forex grafikos programinė įranga

Struktūrinių padalinių vadovai, pasibaigus ketvirčiui, per 5 darbo dienas parengia Tarybos metinio veiklos plano vykdymo ketvirtines ataskaitas ir jas paskelbia vidinėje Tarybos intraneto svetainėje.

Veiklos valdymo skyrius, suėjus šiame punkte nurodytam Tarybos metinio veiklos plano vykdymo ketvirtinių ataskaitų pateikimo terminui, per 10 dienų parengia informaciją apie Tarybos metinio veiklos plano vykdymo ketvirtinių ataskaitų įvykdymo rezultatus ir elektroninėmis priemonėmis informuoja Struktūrinių padalinių vadovus ir Tarybos narius.

Ketvirtinėse ataskaitose turi būti analizuojami ir įvertinami pasiekti rezultatai, nurodomos įgyvendinimo priemonių nevykdymo priežastys, apibūdinami esminiai veiklos pokyčiai bei teikiami veiklos tobulinimo pasiūlymai.

Darbo reglamentas - Oficialiosios statistikos portalas

Strateginio veiklos plano programos įgyvendinimą prižiūri Tarybos pirmininko paskirtas programos koordinatorius. Jis taip pat yra atsakingas už programų vertinimo organizavimą. Strateginį veiklos planą Taryba gali keisti tik Tarybos pirmininko ar Tarybos nario siūlymu. Pradžia darbo reglamentai, teikiantis tokį siūlymą, privalo raštu išdėstyti motyvus ir apibūdinti vietoj keičiamų siūlomas naujas Tarybos veiklos gaires, perspektyvas, siektinus tikslus, nurodyti priemones tiems tikslams įgyvendinti.

Tarybos metinis veiklos planas gali būti pakeistas Struktūrinių padalinių vadovų motyvuotu rašytiniu siūlymu, suderinus jį su atitinkamą sritį kuruojančiu Tarybos nariu ar Administracijos direktoriumi. Išankstinę lėšų fb bollinger juostos kontrolę pagal patvirtintą programos sąmatą vykdo Finansų skyrius ir pateikia programos koordinatoriui finansinius rodiklius, kurie yra reikalingi strateginio veiklos plano programos įgyvendinimo priežiūrai.

Pradžia darbo reglamentai strateginio plano vykdymo ataskaita turi būti pateikiama Tarybos metinėje veiklos ataskaitoje. Struktūrinių padalinių vadovai kalendoriniams metams pasibaigus parengia ir iki kovo 15 d. Tarybos metinės veiklos ataskaitos projektas iki balandžio 15 dienos pateikiamas Tarybos pirmininkui. Viešasis svarstymas arba apklausa toliau — viešasis svarstymas organizuojamas Tarybos pirmininko, Tarybos narių iniciatyva, vartotojų ar tiekėjų rašytiniu prašymu ir kai jame dalyvauja bent vienas Tarybos narys kuris ir pirmininkauja viešajam svarstymuitaip pat tiekėjų ir ar vartotojų atstovai.

Viešuosiuose svarstymuose gali dalyvauti Administracijos direktorius, Struktūrinių padalinių vadovai ir kiti suinteresuoti darbuotojai.

Viešąjį svarstymą rengia Veiklos valdymo skyrius ir arba Struktūrinio padalinio atstovai. Viešojo svarstymo medžiaga išdalijama prieš posėdį.

kuris yra geras investuoti bitcoin ar altcoin

Viešojo svarstymo pranešimų ir kalbų trukmės laikas nustatomas dalyvių susitarimu. Viešojo svarstymo metu gali būti daromas viešojo svarstymo eigą fiksuojantis garso įrašas, kuris, prireikus, naudojamas viešojo svarstymo protokolo rengimo metu ir yra jo sudedamoji dalis. Prireikus rengiamas viešojo svarstymo protokolas. Jį pasirašo viešajam svarstymui pirmininkavęs Tarybos narys ir viešojo svarstymo sekretorius.

Pasirašytas viešojo svarstymo protokolas pateikiamas suinteresuotiems viešajame svarstyme dalyvavusiems asmenims. Taryba organizuoja posėdžius Tarybos kompetencijai pavestiems klausimams spręsti ir tvarkomuosius posėdžius.

Darbo reglamentas | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Skundų ir ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka, ūkio subjektų ir energetikos objektų ir įrenginių patikrinimų, sankcijų skyrimo procedūros ir administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas vyksta kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Tarybos posėdžiai Tarybos pirmininko ar Tarybos nario iniciatyva paprastai rengiami ketvirtadieniais. Prireikus Tarybos pirmininko, Tarybos nario iniciatyva gali būti rengiami neeiliniai Tarybos posėdžiai, kurių organizavimo tvarka yra tokia pati, kaip ir eilinių Tarybos posėdžių.

Trijų Tarybos narių iniciatyva gali būti rengiami Tarybos posėdžiai skubos tvarka. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip keturi Tarybos nariai, įskaitant Tarybos pirmininką, jo nesant — paskirtą Tarybos pirmininko pavaduotoją ar kitą Tarybos narį, laikinai paskirtą atlikti Tarybos pirmininko funkcijas.

Negalintis pradžia darbo reglamentai dalyvauti Tarybos narys apie tai turi iš anksto raštu elektroninėmis ar kitomis priemonėmis pranešti Tarybos pirmininkui, jam nesant — jo pavaduotojui, atliekančiam Tarybos pirmininko funkcijas, ar kitam Tarybos nariui, laikinai paskirtam atlikti Tarybos pirmininko funkcijas, ir nurodyti priežastį.

pradžia darbo reglamentai

opciono prekybos sinclair

Tarybos posėdžiuose, be Tarybos narių, turi dalyvauti klausimą pristatantis pranešėjas, jo Struktūrinio padalinio vadovas esant departamentui, departamento direktorius ir atitinkamo skyriaus vedėjasTeisės departamento direktorius, Veiklos valdymo skyriaus vedėjas ir Veiklos valdymo skyriaus darbuotojas, atsakingas už posėdžių protokolavimą, taip pat prireikus pagal kompetenciją kitų departamentų direktoriai, skyrių vedėjai ir darbuotojai.

Esant techninėms galimybėms, posėdžiai gali būti organizuojami nuotoliniu būdu. Nesant techninių galimybių, Tarybos teritorinio skyriaus valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, parengtus klausimus posėdyje pristato Koordinavimo ir analizės skyriaus specialistai ir ar Vilniaus teritorinio skyriaus darbuotojai. Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybės įstaigų ar institucijų, taip pat įmonių, visuomeninių organizacijų, vartotojų asociacijų ir žiniasklaidos atstovai, vartotojai bei kiti suinteresuoti asmenys.

Konkurencijos taryba, atsižvelgdama į Konkurencijos įstatymo KĮ pataisas, institucijos administracinę praktiką ir suinteresuotų asmenų siūlymus, patvirtino naują Darbo reglamentą.

Tarybos posėdžiai yra vieši, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktai nenustato kitaip. Suinteresuotų asmenų prašymu ar Tarybos iniciatyva posėdis arba jo dalis skelbiamas uždaru, jeigu Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta, kada tai būtina siekiant apsaugoti privačią informaciją apie asmeninį ar šeimos gyvenimą, informaciją, sudarančią valstybės, tarnybos, profesinę, komercinę ar banko paslaptį, ar kt.

Uždarame posėdyje turi teisę dalyvauti tik Tarybos nariai, Administracijos direktorius, Struktūrinių padalinių vadovai, Veiklos valdymo pradžia darbo reglamentai darbuotojas, atsakingas už Tarybos posėdžių protokolavimą, tą klausimą rengę darbuotojai ir kviestieji asmenys, su kuriais susijęs nagrinėjamas klausimas.

Tvarkomuosiuose Tarybos posėdžiuose dalyvauja Tarybos nariai, Administracijos direktorius, Struktūrinių padalinių vadovai, kiti darbuotojai, taip pat pakviesti valstybės ir savivaldybių įstaigų bei institucijų, įmonių ir organizacijų atstovai.

Posėdžiuose pagal Tarybos kompetenciją svarstomi klausimai dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto pradžia darbo reglamentai ir kituose teisės aktuose Tarybai priskirtų funkcijų.

Medžiagos pateikimas ir posėdžių darbotvarkės sudarymas Tarybos posėdžiams Jonų prekybos patsistemos padalinių teikiami svarstyti pradžia darbo reglamentai prireikus aptariami tvarkomuosiuose posėdžiuose.

Sprendimą, kurie Tarybos posėdžiams teikiami klausimai prieš tai turi būti apsvarstyti tvarkomajame posėdyje, priima Tarybos pirmininkas ir Tarybos nariai.

Svarstytinų klausimų medžiagą Tarybos posėdžiams pateikia atitinkamą klausimą rengiantis darbuotojas, suderinęs teikiamo klausimo medžiagą su tiesioginiu vadovu esant departamentui ir su departamento direktoriumiatitinkamo Teisės departamento skyriaus darbuotoju, vedėju ir Teisės departamento direktoriumi bei Tarybos nariu, kuruojančiu atitinkamą veiklos sritį. Tarybos posėdžiui teikiami klausimai turi būti visapusiškai išnagrinėti, tiksliai ir aiškiai suformuluoti, turi būti pateikiami siūlomi nutarimų projektai ir pažymos dėl jų.

Tarybos posėdžiui teikiamas nutarimo projektas ir pažyma, išskyrus Tarybos posėdžiui teikiamą nutarimo projektą ir pažymą dėl leidimo ar licencijos išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, keitimo ar termino pratęsimo, taip pat nutarimo projektą ir pažymą dėl teisės aktų, kuriais įgyvendinamos Europos Sąjungos reglamentų nuostatos, patvirtinimo, keitimo ar pripažinimo netekusiais galios, turi būti pasirašyti jį rengusio darbuotojo, vizuoti tiesioginio vadovo esant departamentui ir departamento direktoriausatitinkamo Teisės departamento skyriaus darbuotojo, vedėjo, Teisės departamento direktoriaus ir Tarybos nario, kuruojančio atitinkamos bitcoin investicijos yra saugios sritį.

Tarybos posėdžiui teikiamas nutarimo projektas ir pažyma dėl leidimo ar licencijos išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo, keitimo ar termino pratęsimo, taip pat nutarimo projektas ir pažyma dėl teisės aktų, kuriais įgyvendinamos Europos Sąjungos reglamentų nuostatos, patvirtinimo, keitimo ar pripažinimo netekusiais galios, turi būti pasirašyti jį rengusio darbuotojo, vizuoti tiesioginio vadovo esant departamentui ir departamento direktoriausatitinkamo Teisės departamento skyriaus darbuotojo pradžia darbo reglamentai Tarybos nario, kuruojančio atitinkamos veiklos sritį.

Tarybos darbuotojas, atsakingas už kalbos kultūrą, vizuoja teikiamo nutarimo projektą. Tuo atveju, kai teikiamo nutarimo projektas yra priskirtas kelių Struktūrinių padalinių kompetencijai, teikiamas nutarimo projektas ir pažyma turi būti vizuoti Reglamento 60 punkte nustatyta tvarka, taip pat ir kitų priskirtų pagal kompetenciją Struktūrinių padalinių vadovų esant departamentui, departamento direktoriaus ir atitinkamo skyriaus vedėjo ir Tarybos narių, kuruojančių atitinkamas veiklos sritis.

Jeigu nutarimo projektą derinančių Struktūrinių padalinių vadovai nesutinka su teikiamu nutarimo projektu ir ar aktyvios akcijų prekybos strategijos, turi teisę raštu motyvuoti savo nuomonę ir pridėti ją prie atitinkamo projekto. Svarstytini klausimai, suderinti Reglamento 60 punkto nustatyta tvarka, pateikiami Veiklos valdymo skyriui, kuris per vieną darbo dieną parengia darbotvarkės projektą ir pateikia jį Tarybos pirmininkui.

Darbotvarkės projekte numatomi svarstyti klausimai skirstomi į dvi dalis: I pradžia darbo reglamentai svarstomi klausimai, kurių nereikia plačiau pristatyti, II dalyje — plačiau pristatytini klausimai.

Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų toliau rūmų tarybos nariai ir jų pareigos 1. Rūmų taryba, kurią sudaro generalinėje asamblėjoje išrinkti rūmų narių atstovai nuo korporacijų verslo šakų ir rūmų teritorinių padalinių filialų bei atstovybiųvadovauja veiklai tarp generalinių asamblėjų. Tarybos veikla remiasi Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų įstatymu, kitais įstatymais, reglamentuojančiais rūmų veiklą, rūmų įstatais ir šiuo reglamentu. Tarybos darbui vadovauja rūmų prezidentas, o jam nesant vienas iš prezidiumo narių. Tarybos narių teisės ir pareigos 2.

Tarybos posėdžių I dalyje svarstomi klausimai dėl energetikos veiklos licencijų ir leidimų išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo ir keitimo, energetikos įrenginių avarijų tyrimo, įstaigų, siekiančių organizuoti pastatų šildymo sistemų energetinio efektyvumo mokymus, vertinimo. Tarybos posėdžių I dalyje paprastai svarstomi klausimai gali būti įtraukiami į Tarybos posėdžio II dalies darbotvarkę, kai Struktūrinių padalinių specialistams suderinus su kuruojančiu Tarybos nariu, priimamas sprendimas, kad šiems klausimams svarstyti būtinas platesnis pristatymas.

Posėdžio metu Tarybos narių bendru susitarimu Tarybos posėdžių I dalyje planuotas svarstyti ar svarstomas klausimas gali būti perkeltas į kitos savaitės Tarybos posėdžio II dalį. Tarybos pirmininkas turi teisę siūlomą į darbotvarkę įtraukti klausimą grąžinti rengėjams papildomai svarstyti ar suderinti su atsakingais asmenimis. Tarybos pirmininko pasirašytą posėdžio I dalies darbotvarkę Veiklos valdymo skyrius ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną iki posėdžio paskelbia Tarybos svetainėje.

I dalies Tarybos posėdžio nutarimų projektai ir pažymos Tarybos svetainėje neskelbiami.

Account Options

Kviečiamiems dalyviams pagal klausimo rengėjų sudarytą sąrašą išsiunčiami pranešimai apie Tarybos posėdį. Klausimo medžiaga pradžia darbo reglamentai tik tuo atveju, kai suinteresuotos šalys kreipiasi į Tarybos Veiklos valdymo skyrių arba į klausimo rengėją.

Tarybos pirmininko pasirašytą posėdžio II dalies darbotvarkę kartu su nutarimų projektais ir pažymomis dėl jų bei kita informacine medžiaga Veiklos valdymo skyrius 1osios prekybos galimybės vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio paskelbia Tarybos svetainėje.

Visa Tarybos posėdžio II dalyje svarstytinų klausimų medžiaga turi būti pateikiama Veiklos valdymo skyriui ne vėliau kaip likus keturioms darbo dienoms iki posėdžio pradžios, tai yra ketvirtadienį iki darbo dienos pabaigos, jei posėdis rengiamas kitą ketvirtadienį. Tarybos posėdžio I pradžia darbo reglamentai svarstytinų klausimų medžiaga turi būti pateikiama Veiklos valdymo skyriui ne vėliau, kaip likus dviem darbo dienoms iki posėdžio pradžios, t.

Medžiaga neeiliniam posėdžiui Veiklos valdymo skyriui turi būti pateikiama tais pačiais terminais, kaip ir įprastine tvarka organizuojamam posėdžiui. Papildomi klausimai eiliniam ar neeiliniam posėdžiui gali būti teikiami skubos tvarka dviejų Tarybos narių teikimu — kuruojančio Tarybos nario ir Tarybos pirmininko.

Kai Tarybos posėdžiui teikiamas papildomas klausimas yra kuruojamas Tarybos pirmininko, posėdžio medžiagą kartu turi teikti vienas iš Tarybos narių. Papildomas klausimas pažyma ir nutarimo projektas vizuoti ir pasirašyti Reglamento 60 punkto nustatyta tvarka Tarybos eilinio ar neeilinio posėdžio I daliai gali būti teikiamas skubos tvarka Tarybos posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių bendru teikimu.

Medžiaga Tarybos tvarkomaisiais klausimais rengiama ir posėdžiams teikiama nesilaikant 65 punkte pradžia darbo reglamentai reikalavimų. Posėdžių organizavimo tvarka