Pranešimų apie pasirinktą skaičiuoti PVM priėmimas - VMI

24 pasirinkimo prekybos mokesčiai. VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAI

Taikant bet kokį PVM tarifą sandoriams, atsiras atvejų, kai mokėtina suma apims mokėjimui naudojamo mažiausio piniginio vieneto dalį, išskyrus atvejus, kai galimų tarifų ir kainų pasirinkimas yra dirbtinai apribotas  2. 24 pasirinkimo prekybos mokesčiai atvejais būtinas apvalinimas. Tuomet kyla klausimų, ar apvalinimas turi būti atliekamas iki didesnio ar iki mažesnio skaičiaus ir kuriame etape jis turi būti atliktas — kiekvienos prekės atžvilgiu, kiekvieno kasos čekio ar sąskaitos faktūros atžvilgiu, kiekvienos deklaracijos atžvilgiu ir t.

Mišri veikla. Metinė PVM deklaracija.

Skirtingi atsakymai į šiuos klausimus gali nulemti didelius bendrų apskaitytinų mokesčių sumų skirtumus. Šiame Nyderlandų Hoge Raad Aukščiausiasis Teismas prašyme priimti prejudicinį sprendimą klausiama: a ar apvalinimui taikoma nacionalinė, ar Bendrijos teisė ir b jei taikoma pastaroji, ar valstybės narės privalo leisti apvalinti sumą už prekę iki mažesnio skaičiaus, net jei vienoje sąskaitoje faktūroje ar PVM deklaracijoje nurodomos skirtingos operacijos  3.

Taikytini Bendrijos teisės aktai 3. Pirmosios PVM direktyvos  4 2 straipsnyje, galiojusiame šioje byloje nagrinėjamu laikotarpiu  m.

Keleiviai, jų daiktai

Kiekvienos operacijos metu iš apskaičiuojamo atsižvelgiant į prekių ar paslaugų kainą tokioms prekėms ar paslaugoms nustatytu tarifu pridėtinės vertės mokesčio, gali būti atimama pridėtinės vertės mokesčio dalis, kuri tiesiogiai priskiriama įvairioms sąnaudų sudedamosioms dalims.

Bendroji pridėtinės vertės mokesčio sistema taikoma iki mažmeninės prekybos imtinai. Išsamesnės nuostatos įtvirtintos Šeštojoje direktyvoje  5. Dvi iš jų susijusios su apvalinimu, tačiau procentų, o ne sumų. O 25 straipsnio 3 dalis  7 dėl bendros vienodo 24 pasirinkimo prekybos mokesčiai schemos, taikomos ūkininkams, numato, kad kompensacinį procentą galima apvalinti iki artimiausio pusės procento iki didesnio ar mažesnio skaičiaus.

Šios Šeštosios direktyvos nuostatos buvo nurodytos kaip taikytinos nagrinėjamai bylai. Pagal 10 straipsnio 1 ir 2 dalis apmokestinimo momentas yra momentas, kai įvykdomos prievolei apskaičiuoti PVM atsirasti būtinos teisinės sąlygos, o būtent kai mokesčio administratorius įgyja teisę reikalauti mokesčio iš asmens, kuriam tenka prievolė tą mokestį sumokėti. Iš esmės tai įvyksta atlikus prekių tiekimą ar paslaugos teikimą  Taikytini Nyderlandų teisės aktai Nyderlanduose PVM reglamentuoja  m.

Apyvartos mokesčio įstatymas Wet op de omzetbelasting ir  m. Įgyvendinimo nutarimas dėl apyvartos mokesčio Uitvoeringsbesluit omzetbelasting. Pagrindinėje byloje nagrinėjamu laikotarpiu nuostatų, reglamentuojančių mokėtinų sumų apvalinimą, nebuvo. Nuo  m. Šios pataisos aiškinamajame rašte nurodyta, kad apvalinimo problema buvo aptarta PVM patariamajame komitete  20o Komisijos pozicija buvo tokia, jog kadangi direktyva šiuo klausimu jokių nuostatų neįtvirtina, valstybės narės, remdamosi subsidiarumo principu, gali jį reguliuoti nacionaliniu lygmeniu.

24 pasirinkimo prekybos mokesčiai

Aiškinamajame rašte taip pat pažymėta, kad įtvirtintas metodas taikomas tik aritmetiniam apvalinimui iki sveikų 24 pasirinkimo prekybos mokesčiai, tuo tarpu mokestis gali būti apskaičiuotas ir suapvalintas už kiekvieną prekių tiekimą ar paslaugų teikimą arba gali 24 pasirinkimo prekybos mokesčiai taikomas bendrai už sumą, apimančią keletą tiekimų.

24 pasirinkimo prekybos mokesčiai mokesčio įstatymo 38 straipsnyje reikalaujama, kad prekybininkai prekes ar paslaugas tiektų už kainą su PVM, išskyrus atvejus, kai klientas yra apmokestinamasis asmuo arba viešoji institucija. Faktinės aplinkybės ir procedūra Būdama mažmenininkė parduodamas prekes ji privalo tiekti kainomis su PVM.

Kiekvienoje sąskaitoje nurodytą bendrą sumą su PVM ji išskaidė į tris dalis: a už prekes, kurioms taikomas standartinis tarifas b už prekes, kurioms taikomas lengvatinis tarifas ir c už prekes, kurioms PVM netaikomas ir yra iš anksto sumokamas pagal specialią schemą. Tada kiekviena iš šių sumų buvo aritmetiškai suapvalinta iki didesnių ar mažesnių sveikų skaičių.

Taip apskaičiuotos bendros sumos buvo deklaruotos kaip pardavimo mokestis ir naudojamos apskaičiuojant mokėtiną PVM sumą iš pardavimo mokesčio atimtas pirkimo mokestis. Tačiau dviejuose prekybos centruose ji savais tikslais atliko ir kitokį skaičiavimą remdamasi tuo, kad a PVM suma turėtų būti apskaičiuota ne kiekvienam kasos čekiui, o kiekvienai parduotai prekei ir b bet koks būtinas apvalinimas turi būti atliktas iki artimiausio sveiko mažesnio cento.

Taip Ahold suskaičiavo, kad už šias dvi parduotuves aptariamu laikotarpiu ji turėjo pareigą sumokėti  eurų mažiau nei iš tikrųjų deklaravo ir sumokėjo. Ahold skundas dėl atsisakymo grąžinti šią sumą pasiekė 24 pasirinkimo prekybos mokesčiai Raad.

Ji tvirtina, kad bet koks apvalinimo metodas, nulemiantis kad ir kiek didesnę mokėtiną sumą nei ta, kuri būtų griežtai pritaikius atitinkamą PVM tarifą, yra nesuderinamas su Bendrijos teise.

Ar pridėtinės vertės mokesčio sumų apvalinimą reglamentuoja tik nacionalinė teisė, ar, ypač atsižvelgiant į Šeštosios direktyvos 22 straipsnio 3 dalies b punkto dešimtą įtrauką ir į 5 dalį bei 11 straipsnio A skirsnįBendrijos teisė? Pastaruoju atveju — ar iš nurodytų direktyvų nuostatų išplaukia, kad valstybės narės privalo leisti apvalinti sumą už prekę iki mažesnio skaičiaus, net jei skirtingos operacijos nurodomos vienoje sąskaitoje faktūroje ir arba įtraukiamos į vieną deklaraciją?

Visos jos, išskyrus Lenkijos vyriausybę, dalyvavo posėdyje. Vertinimas Pirmasis klausimas — taikytina teisė Nors Hoge Raad nurodomi 11 straipsnio A dalis ir 22 straipsnio 3 dalies b punktas yra susiję su PVM sumų nustatymu, jie nėra pakankamai išsamūs, kad būtų galima padaryti kokią nors konkrečią išvadą dėl šių sumų apvalinimo. Esant tokiai situacijai ir turint omenyje, kad apvalinimo klausimas yra neišvengiamas, būtinas išsamus reguliavimas turi būti įtvirtintas nacionalinėje teisėje  Be to, kaip pažymėjo kelios valstybės narės, tokią išvadą patvirtina Sutarties nuostatos, susijusios su apyvartos mokesčių derinimu EB 93straipsnis ir direktyvomis EB straipsnio 3 dalis.

Vis dėlto akivaizdu, kad suderinančios direktyvos taikymo srityje valstybės narės negali priimti priemonių, kurios prieštarautų ar būtų nesuderinamos su toje direktyvoje įtvirtintais principais ar normomis arba bet kuriomis taikytinomis Bendrijos teisės aukštesnės galios normomis ar principais  Kitaip tariant, apvalinimo klausimas yra ne tik nacionalinės, bet ir Bendrijos teisės reguliavimo dalykas; jis privalo būti išsamiai reguliuojamas nacionalinėje teisėje, tačiau Bendrijos teisės nustatytose ribose.

Antrasis klausimas — suapvalinimas iki mažesnės sumos už prekę Atsižvelgiant į tai, antrasis klausimas iš esmės yra toks: ar nacionalinė teisės norma, kuri prekiautojams leidžia apvalinti PVM iki artimiausio cento už kiekvieną parduotą prekę, yra būtina, suderinama ar nesuderinama su Bendrijos PVM teise, konkrečiai Šeštąja direktyva.

Mano manymu, tokia norma nesuderinama su PVM taikomais principais dėl toliau nurodomų priežasčių. Nors šis klausimas turi du aspektus — apvalinimą iki mažesnio skaičiaus ir apvalinimą už prekę, abu jie glaudžiai susiję, todėl juos nagrinėsiu kartu.

Btc/Usd - Forex Prekyba, remiantis skulpturusodas.lt TA ( EurUsd, GbpUsd, AudUsd, UsdCad, LtcUsd)

Būtina iškart pažymėti, kad Hoge Raad klausimas iškilo dėl tiekimo galutiniams vartotojams mažmenine kaina su PVM. Šioje išvadoje analizę apribosiu būtent šiuo klausimu, kuris apvalinimo požiūriu skiriasi nuo tiekimo kitiems apmokestinamiesiems asmenims ir tiekimo grynosiomis kainomis, prie kurių pridedamas PVM  Mano manymu, yra du svarbiausią reikšmę turintys reikalavimai: kad PVM būtų tiksliai proporcingas kainai ir kad jis būtų neutralus prekybininkų atžvilgiu.

Pirmasis reikalavimas yra aiškiai įtvirtintas Pirmosios direktyvos 2 straipsnyje. Jis reiškia, kad į mažmeninę kainą įskaičiuota PVM suma, nepriklausomai nuo konkretaus PVM tarifo, turi sudaryti tikslią kainos proporciją, kuri atsiranda dėl tokio tarifo taikymo. Ji išlieka tiksli proporcija, nepriklausomai nuo to, ar gali būti išreikšta sveikų centų skaičiumi, ar ne.

Antrasis reikalavimas kyla iš šio straipsnio ir iš Šeštosios direktyvos 17 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtintos atskaitos sistemos. PVM privalo sumokėti tik galutinis vartotojas, o ne įvairūs prekybininkai ir paslaugų teikėjai, kurie prisidėjo prie galutinio produkto kūrimo ar per kurių rankas jis perėjo  Priešingai, šie ūkio subjektai mokesčių institucijoms privalo atsiskaityti už visas galutinio vartotojo sumokėtas PVM sumas ir negali šių sumų pasilikti sau. Galutiniam vartotojui, kuriam tenka PVM našta, bet kuris jo atskirai nemoka pradžia darbas pakuotė piza neatskaito vėlesniame etape, nebūtina į mažmeninę kainą įskaičiuotos mokesčio sumos apskaičiuoti sveikais centais.

Jis gali teisėtai norėti gauti informaciją apie sumą ir procentus, bet šiam tikslui pakanka apytiksliai nurodyti artimiausią centą. Nebūtina, kad toks nurodymas kasos čekyje, o ne 24 pasirinkimo prekybos mokesčiai Šeštosios direktyvos 22 straipsnio 3 dalies reikalavimus išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje kaip nors įpareigotų mažmenininką ar mokesčių instituciją.

Priešingai, abiem pastariesiems praktiškai svarbu, kad apskaičiuojant mokėtinas sumas būtų naudojami tikslūs skaičiai.

24 pasirinkimo prekybos mokesčiai

Pagal Šeštosios direktyvos 22 straipsnio 4 ir 5 dalis apmokestinamasis asmuo savo eilinėje deklaracijoje privalo deklaruoti pardavimo mokestį, kuris bus naudojamas kaip elementas skaičiuojant grynąjį mokestį, kurį 24 pasirinkimo prekybos mokesčiai privalės sumokėti pateikdamas deklaraciją.

Bet koks deklaruotos sumos padidėjimas dėl apvalinimo iki didesnio skaičiaus reiškia grynojo mokesčio, kuris privalo būti sumokėtas mokesčių institucijoms, padidėjimą, o bet koks sumažėjimas dėl apvalinimo iki mažesnio skaičiaus reiškia šio grynojo mokesčio sumažėjimą  Būtų galima paprieštarauti, kad cento dalis yra maža suma, kuri neturėtų kelti rimto pavojaus PVM sistemos vientisumui.

Pirkėjo atmintinė

Tačiau kai cento dalis padauginama iš parduotų prekių atitinkamu mokestiniu laikotarpiu, poveikis gali būti nemažas. Ahold skaičiavimai rodo, kad per vieną mėnesį dviejose jos parduotuvėse susidarytų  eurų skirtumas.

24 pasirinkimo prekybos mokesčiai

Ahold, remiantis jos interneto svetaine, eksploatuoja virš 2 tūkstančių įvairaus dydžio mažmeninės prekybos vietų vien Nyderlanduose. Nėra pagrindo manyti, kad apvalinimas iki didesnio skaičiaus sukeltų mažesnį iškraipymą nei apvalinimas iki mažesnio skaičiaus, tačiau iškraipymas galėtų būti didesnis valstybėse narėse, kuriose naudojamas mažiausias piniginis vienetas yra didesnis už centą.

Todėl sistemingas mokėtinų PVM sumų apvalinimas iki mažesnio ar didesnio skaičiaus už kiekvieną parduotą prekę sukeltų nemažą bendrą nukrypimą nuo tikslaus proporcingumo ir PVM neutralumo principus atitinkančio rezultato  Apvalinant iki mažesnio skaičiaus bendrai dideles PVM sumas sumokėtų vartotojai, o pasiliktų mažmenininkai, užuot, kaip priklauso, jas sumokėję mokesčių institucijoms; apvalinant iki didesnio skaičiaus panašias sumas iš mažmenininkų surinktų institucijos, nors vartotojai jomis nebūtų apmokestinti ir jų nemokėtų.

Todėl Bendrijos PVM teisė negali leisti, nekalbant jau apie reikalavimą, apskaičiuojant mokesčius sistemingai apvalinti PVM iki mažesnio ar didesnio skaičiaus už kiekvieną mažmenininko parduotą prekę. Ši išvada atsako į antrąjį Hoge Raad klausimą. Vis dėlto gali būti naudinga įvertinti, kokie sprendimo būdai galėtų būti priimtini, atsižvelgiant į tai, kad ši situacija susijusi su mažmenine prekyba galutiniams vartotojams kainomis su PVM.

Yra bent du būdai, leidžiantys sumažinti ar minimizuoti, o galbūt ir visiškai pašalinti mano pirmiau nurodytą iškraipymą. Jie gali būti taikomi savarankiškai arba kartu.

Pirma, kaip pabrėžė visos rašytines pastabas pateikusios valstybių narių vyriausybės, bendras aritmetinio apvalinimo metodas, pagal kurį bet kuri už 0,5 cento mažesnė dalis apvalinama iki artimiausio mažesnio skaičiaus, o bet kuri 0,5 ir didesnė dalis apvalinama iki artimiausio didesnio skaičiaus, tikėtinai sumažins aptariamą iškraipymą tuo požiūriu, kad iki mažesnio skaičiaus suapvalintos sumos turi tendenciją kompensuoti iki didesnio skaičiaus suapvalintas sumas  Iš esmės tai praktinė priemonė pasiekti šių atskirų sumų, kurias kiekvienas mažmenininkas privalo apskaityti ir pateikti mokesčių institucijoms savo eilinėje deklaracijoje, visumos suderinimą.

Didesnį tikslumo dvejetainis pasirinkimo pinigų valdymas būtų galima pasiekti į kiekvienos prekės kainą įtrauktą PVM apskaičiuojant iki, pavyzdžiui, aštunto ar dešimto skaičiaus po kablelio ir taip apskaičiuotas sumas susumuojant prieš apvalinant iki artimiausio skaičiaus, tačiau panašu, kad toks tobulumas nėra būtinas ir pernelyg apsunkintų smulkiuosius prekybininkus.

Antra, plėtojant pirmiau pateiktus 24 pasirinkimo prekybos mokesčiai, apvalinimo iš viso nėra reikalo atlikti tol, kol atskirai nuo kainų su PVM nurodymo PVM mokėjimas faktiškai nebuvo atliktas.

Šis etapas nėra pasiekiamas tol, kol eilinėje deklaracijoje pagal Šeštosios direktyvos 22 straipsnio 5 dalį nėra apskaičiuojama mokėtina suma.

24 pasirinkimo prekybos mokesčiai

Jei apvalinimas paliekamas paskutiniam etapui, rezultatas yra tikslesnis, be to, sumažėja skaičiavimo našta. Jei apvalinimo poveikis kiekvienam mažmenininkui kiekvienoje eilinėje deklaracijoje apsiribos tik cento dalimi už kiekvieną mokesčio tarifą, bendrai surinktos mokesčio sumos iškraipymas nebus didelis, palyginti su bendra vartotojų sumokėta suma, o neutralumo iškraipymas negali viršyti kelių procentų kiekvienam mažmenininkui. Be to, jei apvalinimas būtų paliekamas vėliausiam įmanomam etapui, sistemingas apvalinimas iki mažesnio skaičiaus nepaveiktų sistemos vientisumo labiau nei nedideliu mastu.

Teisingumo Teismas sprendime Elida Gibbs nurodė, kad, galutiniu paskaičiavimu, mokesčių instituciją pasiekusio mokesčio suma neturi viršyti galutinio vartotojo sumokėtų mokesčių  Jei šio pareiškimo būtų laikomasi griežtai, sistemingas apvalinimas iki mažesnio skaičiaus eilinės deklaracijos etape reikštų labiausiai normas ir principus, kurių būtina laikytis, atitinkantį sprendimą.

Čia norėčiau pasakyti paskutinę pastabą. Kaip buvo aptarta posėdyje, jie šias kainas nustato įvertinę rinkos situaciją: jų norimą pelno maržą, kainą, kurią vartotojai yra pasiruošę mokėti, ir konkurentų nustatytą kainą.

Akivaizdu, kad PVM sumų apvalinimas šiam vertinimui gali daryti įtaką, ypač kai kalbama apie mažai kainuojančius didelius prekių kiekius.

Tačiau PVM prekybininkų atžvilgiu turi būti neutralus, o PVM apskaičiavimas tokiems komerciniams sprendimams įtakos neturėtų daryti. Šiuo požiūriu itin svarbu turėti omenyje, kad dideli prekybos centrų tinklai turi didesnes galimybes atsižvelgti į šiuos skaičiavimus nei smulkūs prekybininkai, todėl bet kokia PVM apvalinimo už atskirą prekę galimybė 24 pasirinkimo prekybos mokesčiai iškreipti konkurenciją pirmųjų labui ir pastarųjų nenaudai.

Apibendrinant: i kai sumos privalo būti sumuojamos, aritmetinis apvalinimas sukels mažesnį iškraipymą nei sistemingas apvalinimas iki didesnio ar mažesnio skaičiaus o tolygus apvalinimas iškraipymą sumažintų dar labiau ; ii iškraipymas gali būti veiksmingiau sumažintas, kai mokėtinos sumos skaičiuojamos jau susumavus atskiras sumas su PVM už kiekvieną mokestinį laikotarpį; iii šiame etape, siekiant išvengti per didelio mokėjimo mokesčių institucijoms, visais atvejais priimtina mokėtinas sumas apvalinti iki artimiausio mažesnio minimalaus piniginio vieneto.

Būtina pažymėti, kad mano aptarti 24 pasirinkimo prekybos mokesčiai neturėtų būti 90 prekybos strategija kaip vienintelės valstybėms narėms įmanomos galimybės. Priimtinas bet koks atitinkamas taisykles ir juodųjų gulbių pasirinkimo strategija gerbiantis sprendimas, o būtent toks, kuris iš mažmenininko nereikalauja pasilikti arba sumokėti bet kokį tikslios PVM dalies mažmeninėje kainoje ir sumos, apskaitytos mokesčių institucijoms, skirtumą.

Kainos be PVM ir tiekimas apmokestinamiesiems asmenims Hoge Raad nagrinėjama byla susijusi su mažmeninėmis kainomis su PVM. Pirmiau išdėstyti svarstymai yra susiję su šiuo konkrečiu aspektu ir remiasi prielaida, kad parduodama galutiniams vartotojams.

24 pasirinkimo prekybos mokesčiai

Kaip minėjau, tokie vartotojai turi teisę žinoti apie į jų sumokėtą kainą įtraukto PVM dalį ir gali būti informuojami, kokia tai suma iki artimiausio cento. Ši informacija paprastai pateikiama mažmenininko kasos čekiuose, tačiau prekybininko ir mokesčių institucijos santykiuose nėra įpareigojanti.

Tačiau kai parduodama apmokestinamiesiems asmenims, kurie atitinkamas prekes naudos savo apmokestinamiesiems sandoriams, remiantis Šeštosios direktyvos 22 straipsnio 3 dalimi būtina išduoti PVM sąskaitą faktūrą.

Apie Intrastatą

Šioje sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyta ir kaina be mokesčio, ir mokesčio suma, prekybos sąskaita minimalių pasirinkimo sandorių abu jie turi būti išreikšti sumomis, kurias galima sumokėti. Tokios situacijos paprastai susijusios ne su mažmenininkais, o su prekybininkais, kurių verslas iš esmės yra tiekimas kitiems apmokestinamiesiems asmenims.

Skirtingai nuo mažmenininkų, paprastai kainą jie nustato sveikais 24 pasirinkimo prekybos mokesčiai be mokesčio, o tada šiai kainai pritaiko atitinkamą PVM tarifą.

24 pasirinkimo prekybos mokesčiai

Norint nurodyti PVM sumą sveikais centais, dažnai vėlgi teks apvalinti iki didesnio ar mažesnio skaičiaus. Tačiau tokioje situacijoje pirmiau minėtų iškraipymų arba neatsiranda, arba jie turi gerokai mažesnį poveikį. Kalbant apie atskirus sandorius, kai tiekėjo surenkamas pardavimo mokestis atstoja pirkimo mokestį, kurį vėliau atskaitys klientas, suma nė vienai šaliai nesukelia nei naštos, nei naudos ir, kadangi veikiant atskaitos sistemai pardavimo mokestis ir pirkimo mokestis vienas kitą kompensuoja, PVM grandinės pabaigoje už tiekimą galutiniam vartotojui surinkta suma išlieka nepakitusi.