Priimti tekstai - ES lyčių lygybės strategija - Ketvirtadienis, m. sausio 21 d.

Policijos tarnybos lygybės įvairovė ir žmogaus teisių strategija

dvejetainių parinkčių programinės įrangos tiekėjas

Trečiadienis, m. Europos Parlamento rezoliucija dėl m.

  • А вы установили, что же он .
  • Priimti tekstai - ES lyčių lygybės strategija - Ketvirtadienis, m. sausio 21 d.

JT vaiko teisių konvenciją ir du jos fakultatyvius protokolus, kurie buvo priimti  m. Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją, —  atsižvelgdamas į  m.

Vestuvių muzikantai Gintautas Šmitas ir Rokas Rinkevičius Alytus 2014

Jungtinių Tautų priimtą deklaraciją dėl tautinėms arba etninėms, religinėms arba kalbinėms mažumoms priklausančių asmenų teisių, —  atsižvelgdamas į  m. JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją dėl visuotinio raginimo imtis konkrečių veiksmų siekiant visiškai panaikinti rasizmą, rasinę diskriminaciją, ksenofobiją ir susijusią netoleranciją ir visapusiškai įgyvendinti Durbano deklaraciją ir Veiksmų programą bei imtis tolesnių veiksmų, —  atsižvelgdamas į  m.

Jungtinių Tautų konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, —  atsižvelgdamas į po  m.

JT Generalinės Asamblėjos sprendimą rugpjūčio 22 d. JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. MTS—  atsižvelgdamas į ES ir JT pavyzdinę iniciatyvą panaikinti smurtą prieš moteris ir mergaites, —  atsižvelgdamas į Pekino veiksmų platformą ir Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais veiksmų programą, taip pat į jų peržiūros konferencijų rezultatus, —  atsižvelgdamas į  m.

opcionų prekybos strategijų programinė įranga

Tarptautinės darbo organizacijos TDO konvenciją Nr. TDO šimtmečio deklaraciją dėl darbo ateities, —  atsižvelgdamas į  m. Tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją ir Europos regioninių arba tautinių mažumų kalbų chartiją, —  atsižvelgdamas į  m.

ES priėmė pirmąją LGBTIQ lygybės užtikrinimo strategiją

Europos Tarybos konvenciją dėl smurto prieš moteris ir smurto šeimoje prevencijos ir kovos su juo toliau — Stambulo konvencijakurią ne visos valstybės narės yra ratifikavusios, —  atsižvelgdamas į  m.

Veiksmų planą žmogaus teisių ir demokratijos srityje — m.

naujosios zelandijos biologinės įvairovės strategijos apžvalga

Tarybos išvadas dėl ES prioritetų JT žmogaus teisių forumuose  m. Tarybos išvadas dėl veiksmų siekiant stiprinti taisyklėmis grindžiamą daugiašališkumą, —  atsižvelgdamas į  m. Tarybos išvadas dėl demokratijos, —  atsižvelgdamas į  m.

Tai pirmoji tokia strategija ES istorijoje, jos veiksmai numatyti m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos ekspertė Vilma Gabrieliūtė teigia, kad tai reikšmingas ir sveikintinas Komisijos žingsnis.

ES priimtas Lesbiečių, gėjų, biseksualių, translyčių ir interseksualių LGBTI asmenų naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimo ir gynimo gaires, —  atsižvelgdamas į  m. Tarybos atnaujintas ES gaires dėl mirties bausmės,  m. Tarybos priimtas ES gaires dėl saviraiškos laisvės internete ir realiame gyvenime ir  m.

amerikos ir europos akcijų pasirinkimo sandoriai

Tarybos priimtas ES gaires dėl žmogaus teisių gynėjų, —  atsižvelgdamas į ES žmogaus teisių gaires dėl nediskriminavimo išorės veiksmuose, kurias Taryba priėmė  m. Tarybos patvirtintų ES kovos su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu ir baudimu trečiosiose šalyse politikos gairių  m.

ES kadencijos geopolitinę darbotvarkę, —  atsižvelgdamas į  m.

izraelyje uždraustos dvejetainės parinktys

Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės išvadas dėl Trečiojo lyčių lygybės veiksmų plano, —  atsižvelgdamas į  m. ES ombudsmeno sprendimą dėl ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės dvejetainių parinkčių tikslumas už ES ribų klausimais vaidmens, —  atsižvelgdamas į ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais ataskaitas ir į Europos Parlamento jungtinės grupės religijos ar tikėjimo laisvės ir tolerancijos klausimais pranešimus, —  atsižvelgdamas į ES metinę žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje  m.

Europos Parlamento rezoliuciją dėl ES gairių ir ES specialiojo pasiuntinio religijos ar tikėjimo laisvės propagavimo už ES ribų klausimais įgaliojimų 3—  atsižvelgdamas į savo  m. Pekino deklaracijoje ir veiksmų programoje jau 25 metai pabrėžiama moterų lygių teisių ir galimybių svarba, taip pat jų lygiateisis dalyvavimas priimant sprendimus ir demokratiniame procese siekiant įtvirtinti demokratiją; E.

Parlamentas surengė šiai temai skirtą konferenciją, kurioje buvo nagrinėjami tokie klausimai kaip vaiko teisių apsaugos iššūkiai nuolat besikeičiančiame skaitmeniniame pasaulyje, visų pirma vaikų pornografijos draudimas ir kova su priekabiavimu prie vaikų ir smurtu prieš juos, kliūčių visapusiškam vaiko teisių įgyvendinimui šalinimas, kintantis ginkluotų konfliktų pobūdis ir jų poveikis vaikų ateičiai, įskaitant šių konfliktų poveikį jų vystymuisi, švietimui ir tolesniam gyvenimui, kartu atsižvelgiant į diskusijose išsakytus vaikų teiginius; G.

Amazonėje, atsižvelgiant į tai, kad miškai, absorbuodami ir kaupdami anglies dioksidą, padeda švelninti klimato kaitą; pabrėžia, kad čiabuvių tautos dažnai buvo pirmosios miškų naikinimo aukos, o tai kelia grėsmę jų teisėms į žemę, be kitų teisių, ir prieigai prie gyvybiškai svarbių išteklių; atsižvelgdamas į tai pabrėžia jų teisę apibrėžti ir nustatyti savo savarankiško vystymosi, žemių, teritorijos ir kitų išteklių naudojimo prioritetus ir strategijas; pabrėžia, kad nebaudžiamumas už šiuos ir kitus vietos tautų teisių pažeidimus yra 1option prekybos bendradarbiavimas miškų naikinimo veiksnys, todėl mano, kad atsakomybė už šiuos pažeidimus yra itin svarbi; pažymi, kad neteisėtas gamtos išteklių naudojimas gali daryti neigiamą poveikį vietos bendruomenių, socialinėms, ekonominėms, kultūrinėms, pilietinėms ir politinėms teisėms, be kita ko pagrindinei tautų apsisprendimo teisei ir nuolatinio suverenumo valdant gamtinius išteklius principui; JT minėjo savo septyniasdešimt penktąsias metines, kai kurios užsisklendimo savyje įkvėptos vyriausybės ėmėsi veiksmų, kad pasipriešintų daugiašališkumo ir tarptautinio bendradarbiavimo pastangoms, kuriomis siekiama taikos, konfliktų sprendimo ir žmogaus teisių apsaugos, remiantis Jungtinių Tautų žmogaus teisių deklaracijos, tarptautinės teisės, JT chartijos ir Helsinkio baigiamojo akto tikslais ir policijos tarnybos lygybės įvairovė ir žmogaus teisių strategija kritiškai vertina tai, kad demokratinėms šalims trūksta bendros tarptautinės lyderystės, kad jos galėtų nuosekliai reaguoti į rimtus tarptautinės žmogaus teisių teisės pažeidimus ir suvienyti jėgas siekiant pažangos žmogaus teisių, demokratijos ir pasaulinių taisyklėmis grindžiamų sistemų srityje ir primygtinai ragina ES bei valstybes nares užpildyti šią vadovavimo spragą; ES veiksmų planas žmogaus teisių policijos tarnybos lygybės įvairovė ir žmogaus teisių strategija demokratijos srityje; pažymi, kad EIVT tinkamai neatsižvelgė į Parlamento ir jo Žmogaus teisių pakomitečio pasiūlymą aktyviai prisidėti prie jo policijos tarnybos lygybės įvairovė ir žmogaus teisių strategija laikantis gero institucijų bendradarbiavimo principo; JT įsteigė pasaulinį fondą, skirtą nuo su konfliktais susijusio seksualinio smurto nukentėjusiems asmenims, siekiant padėti jiems pasinaudoti žalos atlyginimo galimybėmis; ES lyčių lygybės strategijos prioritetu; ragina ES ir visas jos valstybes nares jei jos dar to nepadarė kuo greičiau ratifikuoti ir įgyvendinti Stambulo dvejetainio pasirinkimo vertė ragina ES bendradarbiauti su kitomis šalimis, kad būtų stiprinami jų veiksmai švietimo, sveikatos priežiūros ir socialinių paslaugų, duomenų rinkimo, finansavimo ir programavimo srityse ir kad visame pasaulyje būtų geriau vykdoma seksualinio smurto ir smurto dėl lyties prevencija ir geriau į jį reaguojama; Tarptautinės darbo organizacijos TDO konvencijos Nr.

Taryba priėmė ES žmogaus teisių gaires dėl nediskriminavimo išorės veiksmuose; ragina ES ir jos valstybes nares pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis siekiant užtikrinti, kad už teisių pažeidimus dėl diskriminacijos dėl rasės, kastos darbo ir kilmėsreligijos, etninės ar nacionalinės kilmės atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn;

Ar galima teigti, kad tik 24 respondentai, sudarantys 2 proc.